Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Gizałki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Gizałki.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych grafiki 45 z nich posiada zbyt krótki opis alternatywny - opisy będą sukcesywnie uzupełniane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-12. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-28.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 9 - wywołanie strony kontaktowej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sebastian Kuźmik, skuzmik@gizalki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 62 741 15 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Gizałki zlokalizowany jest w budynkach przy ul. Kaliskiej 28 (budynek główny) oraz Kaliskiej 23 (Urząd Stanu Cywilnego – Ewidencja Ludności) w Gizałkach.

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Kaliskiej 23:

 • z chodnika przy ul. Kaliskiej 23 istnieje możliwość podjazdu wózkiem,
 • budynek posiada parking ogólnodostępny od strony ul. Kaliskiej,
 • na parkingu wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku prowadzi 1 wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • pomieszczenia urzędu znajdują się na parterze budynku,
 • toalety nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku brak jest pętli indukcyjnych.

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Kaliskiej 28:

 • z chodnika przy ul. Kaliskiej 28 istnieje możliwość podjazdu wózkiem,
 • budynek posiada parking ogólnodostępny od strony ul. Kaliskiej i parking wewnętrzny,
 • na parkingu wewnętrznym wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku prowadzi 1 wejście z możliwością wjazdu na wózku do budynku z poziomu parkingu,
 • pomieszczenia urzędu znajdują się na parterze i piętrze budynku,
 • w budynku nie ma windy,
 • w przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i załatwienia sprawy w sali posiedzeń urzędu, po wcześniejszym przywołaniu pracownika sekretariatu za pomocą odpowiednio oznakowanego dzwonka znajdującego się przy wejściu głównym do budynku,
 • toalety dla interesantów znajdują się na parterze, toalety nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku brak jest pętli indukcyjnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego.

Urząd Gminy Gizałki informuje, że będzie korzystał z usług tłumaczy migowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem wizyty w urzędzie z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia.
Zgłoszenia należy dokonać składając wniosek, w którym należy uwzględnić rodzaj sprawy, wybraną metodę komunikowania się oraz termin przybycia do urzędu.
Wniosek można złożyć:

 • w sekretariacie Urzędu Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres ug@gizalki.pl
 • poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP na adres /4uig1a6t0o/SkrytkaESP

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się.
Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.