Klauzula informacyjna RODO

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gizałki z siedzibą: ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425, e-mail: inspektor@osdidk.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 4. Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych. 
 5. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może jednak prowadzić do uniemożliwienia realizacji celu przetwarzania danych osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celów. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację zadań ustawowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa zawarte w obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator/Podmiot przetwarzający;
  2. żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO);
  3. żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO);
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (na podstawie art. 21RODO);
  5. żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO).
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzasadnione jest, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 10. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Do podmiotów tych należą między innymi: organy publiczne - chyba, że na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania, podmioty prowadzące rachunki płatnicze oraz operator pocztowy, obsługa prawna, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 12. Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.