Herb i logo

Herb Gminy Gizałki

Na polu czerwonym, symbolizującym teren gminy wpisany jest klasyczny kształt herbu miejscowości z zielonym tłem od góry zwieńczonym złotą koroną.

Na zielonym polu, w lewym górnym narożniku znajdują się dwa herby nałożone na siebie z przesunięciem: jeden z tłem błękitnym i sylwetką złotej ryby jako przypomnienie herbu GLAUBICZ z 1326 r.; drugi z tłem żółtym, pustym jako symbol i przypomnienie herbu GRABIE z 1345 r. "gdzie na polu złotym na zielonej murawie były srebrne grabie o siedmiu zębach w słup".

Na pozostałej części pola zielonego widnieje rysunek czarno-biały, przedstawiający gałązki z rocznymi szyszkami i kwiatem żeńskim na tegorocznym pędzie nagozalążkowej sosny pospolitej (Pinus silvestris) jako drzewa licznie występującego na terenie gminy Gizałki.

drukuj (Herb Gminy Gizałki)

 • Herb Gminy Gizałki

Kolorystyka herbu gminy zawarta jest w czterech barwach symbolizujących:

 • błękitny - POKÓJ
 • żółty - WIARĘ
 • zielony - NADZIEJĘ
 • czerwony - MIŁOŚĆ

Autorem herbu jest Józef Wojciech KRENZ, dziennikarz, filmowiec - fotoreporter z Kalisza.

Herb został nadany gminie Gizałki uchwałą nr XXXI/15/94 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 maja 1994 r.

Logo gminy

Dla celów promocji Uchwałą Rady Gminy Gizałki nr XXXII/190/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r. ustanowiono logo gminy Gizałki.

Logo przedstawia napis „Gizałki”, w którym każda ze stylizowanych liter to symbol związany z przyrodniczymi i krajobrazowymi atrakcjami gminy:

 • G - kosz z grzybem
 • I - słup graniczny, historyczna granica na Prośnie
 • Z - rzeka Prosna
 • A - chata
 • Ł - kajak
 • K - sosna, las
 • I - grzyb

Hasło jest uzupełnieniem grafiki: zilustrowane atrakcje gminy wynikają z jej przyrodniczego, a więc naturalnego charakteru. W szerszym znaczeniu: cała gmina staje się atrakcyjna.

 • Logo Gminy Gizałki

Regulamin używania logo Gminy Gizałki

§ 1.

 1. Logo może być używane wyłącznie przez organy Gminy Gizałki oraz jej jednostki organizacyjne, z zastrzeżeniem § 4.
 2. Logo może być używane tylko zgodnie z księgą znaku.

§ 2.

 1. Logo może być wykorzystywane wyłącznie do celów reprezentacyjnych oraz promocyjnych Gminy Gizałki.
 2. Logo może być umieszczane w szczególności na materiałach informacyjnych, promocyjnych, biurowych, na stronach internetowych Gminy Gizałki oraz innych materiałach kreujących wizerunek Gminy Gizałki.

§ 3.

 1. Używanie logo nie może być sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, porządkiem publicznym oraz naruszać dobrego imienia Gminy Gizałki.
 2. Logo nie może być wykorzystywane w kampaniach związanych z wyborami lub referendami.

§ 4.

 1. Używanie lub rozpowszechnianie logo przez inne podmioty niż określone w § 1 ust.1 wymaga pisemnej zgody Wójta Gminy Gizałki określającej warunki i okres używania logo.
 2. Warunkiem uzyskania powyższej zgody jest złożenie wniosku wraz z opisem sposobu używania logo oraz projektem graficznym umieszczenia logo.
 3. Zgoda na używanie logo może być w każdym czasie cofnięta w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa lub warunków korzystania z logo.
 4. Wójt Gminy Gizałki prowadzi rejestr podmiotów używających logo.

drukuj całą stronę