Podatki i opłaty

Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2024 r.

Podatek rolny

 1. dla gospodarstw rolnych - 145,00 zł od 1 ha przeliczeniowego
 2. dla pozostałych gruntów - 290,00 zł od 1 ha fizycznego

Podatek leśny

72,0346 zł od 1 ha lasu pow. 40 lat

Podatek od nieruchomości

 1. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,17 zł od 1 m2 powierzchni
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 6,33 zł od 1 ha powierzchni
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,34 zł od 1 m2 powierzchni
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz.802), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 2,28 zł od 1 m2 powierzchni
 2. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych 0,96 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,78 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 14,55 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 6,46 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,15 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
 3. od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7

Opłata targowa

Od sprzedaży ze stoiska, straganu lub innej formy sprzedaży:

 • zajmujących do 5m2 powierzchni 10,00 zł;
 • zajmujących powyżej 5m2 powierzchni 2 zł za każdy rozpoczęty m2, nie więcej niż 500 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 1. 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca danej nieruchomości.
 2. 50,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca danej nieruchomości, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 3. Zwolnienie za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowych - 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca (dotyczy: właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 1. za pojemnik 60 l - w wysokości 9,50 zł;
 2. za pojemnik 80 l - w wysokości 12,50 zł;
 3. za pojemnik 110 l - w wysokości 17,00 zł;
 4. za pojemnik 120 l - w wysokości 19,00 zł;
 5. za pojemnik 140 l - w wysokości 22,00 zł;
 6. za pojemnik 180 l - w wysokości 28,50 zł;
 7. za pojemnik 240 l - w wysokości 38,00 zł;
 8. za pojemnik 360 l - w wysokości 57,00 zł;
 9. za pojemnik 1100 l - w wysokości 174,00 zł;
 10. za pojemnik 5000 l - w wysokości 790,00 zł;
 11. za pojemnik 7000 l - w wysokości 1.108,00 zł;
 12. za pojemnik 10000 l - w wysokości 1.583,00 zł;
 13. za worek o pojemności 80 l - w wysokości 12,50 zł;
 14. za worek o pojemności 120 l - w wysokości 19,00 zł.

Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 1. 191,90 zł w przypadku, gdy właściciel nieruchomości wypełnia ustawowy obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.
 2. 383,80 zł w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Roczne stawki podatku od środków transportowych w 2024 roku