Gospodarka odpadami

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

  • Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

ul. Wrzesińska 17, 63-308 Gizałki

czynny:

w poniedziałek i w czwartek
w godz. 11:00-14:00

w pierwszą sobotę miesiąca
w godz. 8:00-12:00

Szczegółowy wykaz przyjmowanych odpadów dostępny jest w zakładce ABC segregacji odpadów.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2024 r.

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o możliwości wyłączenia się ze zorganizowanego przez gminę Gizałki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Opłaty

Aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki

ABC segregacji odpadów

Co należy wrzucać do worków na odpady segregowane, a co do pojemnika na odpady zmieszane? Co należy zrobić z innymi typami odpadów?

Postępowanie z odpadami EPS (styropianu)

  • Infografika o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu)

Zagospodarowanie odpadów rolniczych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Urząd Gminy Gizałki udostępnia informacje o punktach zbiórki odpadów folii, sznurka oraz opon, powstałych w gospodarstwach rolnych.

Informacja dotycząca zbiórki odpadów komunalnych

zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu

Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2019 r.