Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych wrzesień - grudzień 2021 r.

Opłaty

Aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki

ABC segregacji odpadów

Co należy wrzucać do worków na odpady segregowane, a co do pojemnika na odpady zmieszane? Co należy zrobić z innymi typami odpadów?

Zagospodarowanie odpadów rolniczych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Urząd Gminy Gizałki udostępnia informacje o punktach zbiórki odpadów folii, sznurka oraz opon, powstałych w gospodarstwach rolnych.

Informacja dotycząca zbiórki odpadów komunalnych

zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu

Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2019 r.