Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  • Logotypy programu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Poddziałanie 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER’’ objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Tytuł operacji: Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: upowszechnienie wypoczynku i aktywnej rekreacji wśród mieszkańców poprzez przebudowę sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej pod względem dostosowania obiektu do organizacji przedsięwzięć kulturowo – rekreacyjnych. Przebudowany obiekt objęty operacją pozwoli na zwiększenie oferty w zakresie wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców lokalnej społeczności.

Koszty kwalifikowalne: 512 456,54 zł.

Dofinansowanie: 211 439,00 zł.

Operacja zostanie zrealizowana w: województwie wielkopolskim, powiecie pleszewskim, gminie Gizałki (63-308), w m. Ruda Wieczyńska 39A. 

drukuj (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie )

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  • Logotypy programu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Operacja typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 

w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024-2020.

Realizacja operacji: Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej

Realizowana operacja prowadzi do osiągniecia celu szczegółowego dla poddziałania: ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii’’ tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: celem jest poprawa jakości życia mieszkańców i ich aktywizacja poprzez włączenie społeczne za pośrednictwem podniesienia standardów drogi prowadzącej do świetlicy wiejskiej, terenów rekreacyjnych (zewnętrzna siłownia, plac zabaw, altana). Celem jest również skrócenie czasu dojazdu poprzez poprawę technicznych parametrów drogi. 

Operacja zostanie zrealizowana w: województwie wielkopolskim, powiecie pleszewskim, gminie Gizałki, 63-308 Gizałki, m. Ruda Wieczyńska.

Beneficjent zrealizuje operacje w jednym etapie.  

Koszty kwalifikowalne: 1 418 139,76 zł.

Dofinansowanie: 902 362,00 zł.

drukuj (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie )