Aktualności 2022

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Gizałki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Gizałki, położonej w Gizałkach przy ulicy Polnej, oznaczonej jako działka nr 7/1 o powierzchni 0,8600 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00018110/6.

W ewidencji gruntów ww. działka jest sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI. Działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, położona w obszarze gruntów zabudowy mieszkaniowej, usługowej i gruntów rolnych. Dojazd do działki z utwardzonej drogi gminnej, ul. Polnej. 

Dla działki nr 7/1 brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XXV/65/2000 Rady Gminy w Gizałkach z dnia 29 grudnia 2000 r., zmienionym uchwałą nr XXXIV/7/2006 Rady Gminy Gizałki z dnia 10 lutego 2006 r., uchwałą nr XV/19/2008 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 sierpnia 2008 r., uchwałą nr XLIII/254/2014 Rady Gminy Gizałki z dnia 24 września 2014 r., uchwałą nr XXXI/167/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2017 r. oraz uchwałą nr XXXVII/278/2022 z dnia 14 lipca 2022 r.  dla działki 7/1 ustalono funkcję w części: tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy z usługami towarzyszącymi istniejące i projektowane, a w części: tereny rolnicze.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:

  • cena wywoławcza: 189.200,00 zł netto
  • wadium: 18.920,00 zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). 

Przetarg  odbędzie się w dniu 27 grudnia 2022 r. o godzinie 10.00  w siedzibie Urzędu Gminy Gizałki przy ulicy Kaliskiej 28 – sala nr 3.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemiec biorący udział w przetargu winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do dnia 14 grudnia 2022 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu zobowiązane są do wniesienia wadium w kwocie 18.920,00 - zł, najpóźniej do dnia 21 grudnia 2022 r.  na konto nr 79 8407 0003 0400 0185 2000 0001 – tytuł przelewu: „Wadium –  I przetarg na sprzedaż działki nr 7/1 w Gizałkach”. Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto Urzędu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

  1. dowód wpłaty wadium,
  2. dowód tożsamości  – w przypadku osób fizycznych,
  3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Wpłata wadium w przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z  treścią ogłoszenia, warunkami przetargu i ich akceptacji.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany, wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto, z którego wadium zostało wpłacone.

Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości, zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej w sposób określony w protokole z przetargu i w protokole uzgodnień.

Termin i miejsce zawarcia  umowy, wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem zawarcia umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację szczegółową o powyższym postępowaniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki  pokój nr 8, telefon 62 74 11 517 wew. 109. 

drukuj (I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości)

Wstecz