Gospodarka odpadami

Zagospodarowanie odpadów rolniczych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Urząd Gminy Gizałki udostępnia informacje o punktach zbiórki odpadów folii, sznurka oraz opon, powstałych w gospodarstwach rolnych:

  • zajmujący się odpłatnym odbiorem odpadów folii rolniczej i sznurka: Jopek Recykling Dawid Jopek, Fabianów, ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca. Tel. 667-429-619, 724-569-561.
  • zajmujący się odpłatnym odbiorem opon rolniczych: Grupa RECYKL S.A., Śrem, ul. Letnia 3, 63-100 Śrem. Tel. +48 61281 06 11.

Uwaga!

Podane wyżej punkty zbiórki są przykładowe. Rolnik posiadający ww. odpady ma obowiązek przekazania ich do zagospodarowania podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenie. Odpady folii, sznurka oraz opon, powstałe w gospodarstwach rolnych, nie są odpadami komunalnymi, dlatego nie należy ich umieszczać w pojemnikach na odpady komunalne. Niedopuszczalne jest porzucanie tych odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub spalanie.

Wstecz