Gospodarka odpadami

Informacja dotycząca zbiórki odpadów komunalnych

zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Urząd Gminy Gizałki informuje, że niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady komunalne selektywnie zbierane (szkło kolorowe, szkło białe, papier, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, bioodpady, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, są odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gizałki w terminach podanych w harmonogramie zbiórki odpadów komunalnych przez firmę „ZGO-NOVA” Sp. z o.o., Witaszyczki, ul. im. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin.

Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zebrane przez ww. przedsiębiorcę są przekazywane do zagospodarowania do Wielkopolskiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach, ul. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Gminę Gizałki pod adresem: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Wrzesińska 17, 63-308 Gizałki i jest czynny:

  • w poniedziałek i w czwartek w godz.: 11:00 - 14:00
  • w pierwszą sobotę miesiąca w godz.: 8:00 -12:00

Szczegółowy wykaz przyjmowanych odpadów dostępny jest na stronie internetowej www.gizalki.pl w zakładce "Gospodarka odpadami - ABC segregacji odpadów".

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbiera: „ZGO-NOVA” Sp. z o.o., Witaszyczki, ul. im. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin.

Na terenie gminy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest zbierany:

  1. W formie wystawki w terminach zgodnych z harmonogramem.
  2. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującym się w Gizałkach przy ul. Wrzesińskiej 17 (teren Zakładu Komunalnego w Gizałkach).

Wstecz