Aktualności 2022

Absolutorium dla Wójta Gminy Gizałki

Radni gminy Gizałki na sesji w dniu 22 czerwca 2022 r. zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za zeszły rok i udzielili wójtowi Robertowi Łozie absolutorium. 

Podczas obrad wójt przedstawił radzie raport o stanie gminy za rok 2021 w formie prezentacji multimedialnej. Raport obejmował podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Rada, po zapoznaniu się z raportem, większością głosów udzieliła wójtowi wotum zaufania.

Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok. Po przedstawieniu opinii komisji stałych oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu gizalscy radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gizałki za 2021 rok.

Następnie rada przeszła do rozpatrzenia wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki. Po przedstawieniu przez przewodniczącego komisji Jacka Janiszewskiego wniosku komisji oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

  • Sesja Rady Gminy Gizałki
  • Sesja Rady Gminy Gizałki
  • Sesja Rady Gminy Gizałki
  • Sesja Rady Gminy Gizałki

Wstecz