Aktualności 2022

Dodatek węglowy – nowe świadczenie!

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 17 sierpnia 2022 roku można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek węglowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gizałkach, ul. Kaliska 23, tel. 62 74 11 472.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się: 

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Jak należy składać wniosek o dodatek węglowy?

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od dnia 17 sierpnia 2022 roku do dnia 30 listopada 2022 roku. 
    W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
  • tradycyjnie (papierowo) –  od dnia 17 sierpnia 2022 roku do dnia 30 listopada 2022 roku.
    We wniosku należy wpisać adres poczty elektronicznej – na wskazany adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego.

W przypadku braku adresu poczty elektronicznej – informację o przyznaniu dodatku węglowego będzie można odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach, ul. Kaliska 23.

Prosimy o poprawne i czytelne wypełnienie wniosku.

Dodatkowe informacje na strone Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Wstecz