Program "Czyste Powietrze"

 • Logotypy programu
 • Tablica informacyjna

Przypominamy, że na mocy Porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w Urzędzie Gminy w Gizałkach ul. Kaliska 28 (pokój nr 8) znajduje się Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Punkt jest czynny:

 • Poniedziałek 7.30 - 17.00
 • Wtorek 7.30 - 15.30
 • Środa 7.30 - 15.30
 • Czwartek 7.30 - 15.30
 • Piątek 7.30 - 14.00

Informacje o programie można uzyskać:

 • telefonicznie: 62 7411517 wew. 108
 • osobiście w Urzędzie Gminy Gizałki – pokój nr 8

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Podstawowy poziom dofinansowania - dla Wnioskodawców, których roczny dochód nie przekracza 135 000 złotych.

Podwyższony poziom dofinansowania - dla Wnioskodawców, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez właściwy organ, nie przekracza:

 • 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Najwyższy poziom dofinansowania

 • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze”:

https://czystepowietrze.gov.pl

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

Lista banków oferujących Kredyt Czyste Powietrze:

https://czystepowietrze.gov.pl/banki-w-programie/

Przydatne linki:

Zgodnie ze stanem na dzień 31.03.2024 r. realizacja programu w Gminie Gizałki wygląda następująco:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 201.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 92.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 2 719 259,50 zł.

Ww. dane liczbowe będą aktualizowane raz na kwartał na podstawie danych udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW.

 • Infografika
 • Infografika
 • Infografika
 • Infografika
 • Infografika
 • Infografika
 • Infografika
 • Infografika
 • Infografika
 • Infografika
 • Infografika