Aktualności 2024

  • Logo stowarzyszenia

Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62 7416 891, e-mail: swdp@pleszew.pl,  www.lgd.pleszew.pl

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027

Na obszarze powiatu pleszewskiego funkcjonuje Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”, która została zawiązana w 2006 roku na terenie sześciu gmin: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Pleszew. LGD SWDP realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027 w formie bezpośredniej, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego + oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja operacji w ramach każdego z wyżej wymienionych funduszy będzie możliwa na całym obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Środki finansowe na wdrażanie LSR jak również na zarządzanie i funkcjonowanie biura to kwota 4 041 026,60 euro.

W wyniku przeprowadzonej analizy potrzeb i potencjału skonstruowano następujące cele w ramach, których ogłaszane będą konkursy:

Cel I. Wsparcie infrastruktury społecznej, kulturalnej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej na obszarze LGD SWDP.

W ramach celu będziemy wspierać projekty inwestycyjne służące budowie nowych lub przebudowie istniejących miejsc, obiektów, terenów spełniających funkcję społeczne, kulturalne, turystyczne, rekreacyjne i sportowe oraz zagospodarowaniu ich otoczenia. Przedsięwzięcie ma również na celu pobudzenie „biernej” części społeczeństwa do integracji, wspólnego spędzania czasu, odpoczynku, rekreacji, a co za tym idzie wsparcie edukacji obywatelskiej i wzmocnienie świadomości lokalnej.

Cel II. Aktywizacja, integracja, wsparcie aktywności oraz przedsiębiorczości mieszkańców obszaru LGD SWDP.

W ramach celu będziemy wspierać osoby w niekorzystnej sytuacji tj. seniorzy (osoby powyżej 60 roku życia), kobiety wchodzące/powracające na rynek pracy oraz osoby młode. Wsparta będzie aktywności zawodowa poprzez umożliwienie kobietom podjęcia działalności gospodarczej oraz organizacja spotkań aktywizacyjnych co zwiększy ich szanse na powrót na rynek pracy i dostosowanie życia zawodowego. Zadania w ramach tego przedsięwzięcia będą również polegały na działaniach integrujących, aktywizujących oraz wspierających seniorów.

Ważnym zadaniem będzie dofinasowanie przedsiębiorczości mieszkańców oraz rozwoju działalności gospodarczej, co przełoży się na powstanie nowych podmiotów gospodarczych, nowych miejsc pracy, podejmowane będą również działania zmierzające do tworzenia nowych miejsc pracy poza tradycyjnym rolnictwem lub rozwoju pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych.

Wspierane będą również działania integrujące, aktywizujące oraz rozwijające umiejętności i zainteresowania ludzi młodych.

Wspierane będą także zadania związane z dofinansowaniem infrastruktury kultury oraz zachowaniem i promowaniem lokalnych tradycji, które skupiać będą społeczność lokalną wokół dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Cel III. Ochrona środowiska oraz podniesienie świadomości ekologicznej

W celu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom klimatycznym wspierane będą działania mające na celu rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury, obejmujące termomodernizację z elementami OZE, poprawę retencjonowania wód, zwiększenia powierzchni biologicznie czynnych. Wspierane będą również działania edukacyjne promujące odnawialne źródła energii, ochronę środowiska, inicjatywy o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.

LGD Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” przewiduje realizację przedsięwzięć w formie konkursów oraz projektów grantowych. Procedury są jawne i podawane do publicznej wiadomości przez cały okres realizacji programu. Procedury określają zbiór zasad i reguł, którymi powinna kierować się Rada Decyzyjna wybierając zadanie do dofinansowania oraz sprecyzowanie poszczególnych etapów postępowania począwszy od ogłoszenia naboru poprzez nabór wniosków, ocenę operacji, po monitoring, rozliczenie i wypłatę pomocy. Procedury tworzone są również, aby beneficjenci aplikujący o środki na realizację swoich operacji mogli w każdej chwili zapoznać się z zasadami udziału w konkursie, zasadami aplikowania o środki oraz kryteriami. Dokumentacja konkursowa każdorazowo będzie umieszczana na stronie www.lgd.pleszew.pl podczas ogłaszania konkursów na dofinansowanie zadań.

Potencjalnymi wnioskodawcami projektów będą mogli być: JSFP i ich jednostki, NGO, Instytucje naukowe i edukacyjne, związki wyznaniowe, wsparciem objęci będą również przedsiębiorcy oraz rolnicy.

Wstecz