Aktualności 2023

 • DOTACJE DLA ROLNICTWA 01.02.2023 r.

Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert

W hołdzie bohaterom Powstania Styczniowego

Złożeniem wiązanki kwiatów oraz zapaleniem znicza pod pomnikiem  Powstańców Styczniowych przedstawiciele władz samorządowych w osobach: Robert Łoza Wójt Gminy Gizałki, Roman Rojewski Przewodniczący Rady Gminy Gizałki oraz Piotr Lis Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gizałki upamiętnili 160 rocznicę wybuchu powstania styczniowego. W roku 2022 dzięki staraniom gminy Gizałki pomnik został poddany rewitalizacji. Wymieniono płyty nagrobne, wykonano nową tablicę, oczyszczono teren wokół pomnika oraz ozdobne łańcuchy. Kostkę betonową zastąpiono płytami kamiennymi stanowiącymi utwardzenie przy pomniku.

Prace rewitalizacyjne zostały sfinansowane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 19 900,00 zł.

W 2023 r. planowana jest ekshumacja szczątków powstańców styczniowych spoczywających na cmentarzu i przeniesienie ich do zrewitalizowanego pomnika.

 • Przedstawiciele władz samorządowych składają hołd bohaterom Powstania Styczniowego
 • Przedstawiciele władz samorządowych składają hołd bohaterom Powstania Styczniowego
 • Przedstawiciele władz samorządowych składają hołd bohaterom Powstania Styczniowego
 • Przedstawiciele władz samorządowych składają hołd bohaterom Powstania Styczniowego
 • Przedstawiciele władz samorządowych składają hołd bohaterom Powstania Styczniowego

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Kochane Babcie,
Kochani Dziadkowie!

Z okazji Waszego święta pragnę złożyć
najserdeczniejsze życzenia wszystkiego,
co najlepsze i najpiękniejsze,
dobrego zdrowia, pogody ducha i radości.

Niech miłość, którą obdarzają Was najbliżsi,
napełnia młodzieńczą energią oraz uśmiechem. 

Robert Łoza 
Wójt Gminy Gizałki 

mLegitymacja emeryta-rencisty

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. 

W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej. Emeryci lub renciści, którzy zechcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty plastikowej, będą mieli taką możliwość. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek do ZUS (formularz ERL).

Dodatkowa forma legitymacji emeryta-rencisty w telefonie

ZUS wystawi elektroniczną wersję legitymacji również wtedy, gdy emeryt-rencista posiada już wcześniej wydaną legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Tradycyjna legitymacja zachowuje swoją ważność zgodnie ze wskazanym na niej terminie. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami. 

Jak dodać mLegitymację w aplikacji mObywatel

Każdy emeryt i rencista może samodzielnie dodać swoją mLegitymację w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Wystarczą do tego trzy proste kroki: uruchomienie aplikacji, kliknięcie opcji „dodaj dokument” i wybranie na liście dokumentów „legitymacja emeryta-rencisty”. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji.

Wniosek o tradycyjną legitymację

Osoby, które nabędą prawo do emerytury lub renty od stycznia 2023 r. nie otrzymają od ZUS plastikowej karty, zostanie im wystawiona za to mLegitymacja. Jeśli emeryt lub rencista będzie chciał posługiwać się tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty.

Dotychczasowa legitymacja nadal jest ważna

Osoby korzystające ze swoich tradycyjnych legitymacji nie muszą się martwić. Zachowują one swoją ważność zgodnie ze wskazanym na nich terminie. 

Ewa Szymankiewicz
koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
O/ZUS w Ostrowie Wielkopolskim 

 • Infografika
 • Infografika

Informacja dotycząca kontroli odpadów

Szanowni mieszkańcy Gminy Gizałki! Przypominamy o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów. W związku z licznymi informacjami od firmy zajmującej się wywozem odpadów komunalnych o niewłaściwej lub niepełnej segregacji odpadów informujemy, że taka sytuacja może spowodować podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przeprowadzona  kontrola wykazała, że część mieszkańców wyrzuca cenny surowiec recyklingowy tj. opakowania wielomateriałowe, metale, aluminium, szkło, tworzywa sztuczne, papier, do odpadów zmieszanych. Odpady, co do których stwierdzono, iż zbierane są  w sposób niezgodny z zasadami segregacji zostały pozostawione w miejscu odbioru. Oznacza to, że konieczna jest segregacja oraz umieszczanie odpadów w worku/pojemniku odpowiednim dla danej frakcji. Prawidłowo posegregowane odpady zostaną odebrane przez firmę wywozową podczas kolejnego odbioru, który odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Ponowne stwierdzenie braku segregacji lub jej nieprawidłowe prowadzenie będzie skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego w celu naliczenia wyższej opłaty za nieprawidłową segregację.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia nieprawidłowej segregacji:

 • Odpady komunalne
 • Odpady komunalne
 • Odpady komunalne
 • Odpady komunalne
 • Odpady komunalne

Informacja

W związku z pismem skierowanym do Urzędu Gminy Gizałki z Posterunku Policji w Choczu informujemy, że w miejscowościach Toporów, Orlina Mała, Orlina Duża, Białobłoty, Wronów oraz Dziewiń Duży zdiagnozowano zagrożenie w postaci niezachowania należytych środków ostrożności przez właścicieli psów. W ostatnim czasie na terenie ww. miejscowości zauważono wałęsające się psy, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.

W związku z powyższym na tym obszarze w okresie 01.01.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. został wprowadzony Plan Priorytetowy Policji mający na celu wyeliminowanie powyższego zagrożenia.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, prosimy o odpowiednie zabezpieczanie swoich nieruchomości przed ich opuszczaniem przez psy i bezwzględne trzymanie tych zwierząt na terenie swojej posesji. Dzielnicowy prowadzący plan priorytetowy będzie kontrolował ww. teren w celu egzekwowania poszanowania porządku prawnego.

Uwaga! Ptasia grypa!

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w dniu 3 stycznia br. na terenie powiatu pleszewskiego w gminie Pleszew w miejscowości Grodzisko zlokalizowano ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) powodującej wystąpienie na części gminy Gizałki obszaru zagrożonego, który skutkuje obowiązkiem oznakowania dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych znakiem ostrzegawczym z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: „UWAGA!  Wysoce zjadliwa grypa ptaków obszar zagrożony”. 

Na terenie Gminy Gizałki w obszar zagrożony wchodzą miejscowości: Dziewiń Duży, Krzyżówka, Kolonia Obory, Wronów i  Obory.

Na obszarze zagrożonym, zakazuje się m.in.:

 • wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
  organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • przemieszczanie i transport drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 • utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:
  • drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi,
  • drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi  dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu.

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolski z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów pleszewskiego, kaliskiego, konińskie i jarocińskiego w załączeniu.

Sprzedaż węgla w 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy, 

informujemy, że od 9 stycznia br. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o preferencyjny zakup węgla na 2023 rok, uprawnieni i zainteresowani mieszkańcy gminy Gizałki mogą składać wnioski o zakup węgla kamiennego (groszek, orzech) dla gospodarstw domowych

Do zakupu węgla od gminy uprawnione są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które  spełniają łącznie poniższe warunki:

 1. są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego (konieczne jest, aby wnioskodawcą o zakup węgla była ta sama osoba z gospodarstwa domowego, która otrzymała dodatek węglowy),
 2. dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków,
 3. nie nabyły jeszcze węgla na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, co potwierdzą złożonym oświadczeniem pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Przypominamy, że każde gospodarstwo domowe może zakupić łącznie 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022 - 2023. Osoby, które do dnia 31 grudnia 2022 r. nie zakupiły węgla w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonały zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, mogą powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r., tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku - maksymalnie do ilości 3 ton. Cena węgla wynosi 1900 zł za tonę (niezależnie od rodzaju). Jednocześnie informujemy, że nadal realizujemy wnioski złożone w 2022 roku.

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w okresie od 1 do 28 lutego 2023 r. posiadacz gospodarstwa rolnego może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu na 2023 rok.

W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego należy złożyć do Wójta wniosek, załączając faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. W przypadku posiadania bydła należy również załączyć zaświadczenie uzyskane z ARiMR o ilości DJP bydła w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Wypłata środków nastąpi do 30 kwietnia 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi 110 l oleju napędowego na 1 hektar użytków rolnych oraz 40,00 l oleju napędowego na 1 DJP. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,20 zł na 1 l oleju napędowego.

Nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Z dniem 2 stycznia 2023 roku rozpoczyna się nabór wniosków na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji. Zgłoszenia można przesyłać do 28 lutego 2023 roku, a wszelkie szczegóły oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej www.umww.pl/mlodziezowy-sejmik

W załączeniu pismo Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna

 • Baner

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Pleszewski, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzi także edukację prawną, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

W ramach działań z zakresu edukacji prawnej Stowarzyszenie przygotowało następujące materiały:

 1. E-BIULETYN z zakresu prawa pracy nt. „Uprawnień osób samozatrudnionych,
 2. EDUKACYJNE ANIMACJE PRAWNE W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW OBYWATELI (w wersji dostosowanej dla osób z wadą słuchu), z następujących tematów: „Mediacja”, „Profil zaufany”, „500+” i „Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków”.

Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu internetowej podstronie projektowej: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-pleszewski-2022/

 • Logotypy

Ponadto Stowarzyszenie zachęca do śledzenia swojego profilu na Facebooku https://www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda, gdzie publikuje m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na dedykowanej dla Powiatu podstronie projektowej: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-pleszewski-2022/.