Aktualności 2022

Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert

drukuj (Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert)

  • autor: Agata Jańczak

Gizałki dla WOŚP

Chcesz aktywnie spędzić czas?

Lubisz biegać, spacerować lub chodzić z kijkami?

Dołącz do akcji "Gizałki dla WOŚP" i pokonaj z nami wyznaczoną trasę "dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci".

30 stycznia (niedziela) godz.: 15:00 - plac przy sali OSP w Szymanowicach

Zaprasza: Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach.

Szczegóły pod numerem telefonu: 695-401-460

  • Plakat informacyjny

Nabór wniosków do programu wsparcia lokalnych społeczności

 

Gmina Gizałki informuje, że IKEA (INKGA Group), właściciel spółki Eviva Gizałki i lokalnej firmy wiatrowej Gizałki, ogłasza nabór wniosków do programu wsparcia lokalnych społeczności.

Wnioskodawcy programu

Wnioskodawca powinien spełniać m.in. następujące warunki:

  • status non-profit,
  • lokalizacja działalności na terenie gminy Gizałki lub w bezpośrednim sąsiedztwie,
  • posiadać konto bankowe,
  • posiadać możliwość udokumentowania wykorzystania przyznanych środków zgodnie z opisem zawartym we wniosku zgłoszeniowym.

Cel programu

Wsparcie lokalnych społeczności w realizacji przedsięwzięć z zakresu ekologii lub problemów dzieci i młodzieży. Wspierane projekty powinny charakteryzować się prostotą i swoim zasięgiem obejmować jak największą społeczność.

Harmonogram programu

W celu uzyskania formularza wniosku oraz wszelkich informacji niezbędnych do złożenia wniosku należy przesłać e-mail na adres projekty@martifer.com. Zarząd spółki Eviva Gizałki po przeanalizowaniu otrzymanych wniosków wyłoni beneficjentów programu.

Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2022 r.

Umowa na odbiór folii rolniczych podpisana!

Dnia 11.01.2022 r. Gmina Gizałki podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Wartość całkowita zadania to 20.765,00 zł, z czego dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW wynosi 19.226,00 zł. Zainteresowani rolnicy w lipcu ubiegłego roku podczas naboru wniosków składali informację o ilości posiadanych odpadów. Na tej podstawie została przeprowadzona inwentaryzacja odpadów. Na terenie naszej gminy z programu skorzysta 64 rolników, a odzyskowi lub unieszkodliwieniu poddanych zostanie około 41,53 Mg odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Przeprowadzenie zbiórki planuje się w drugim kwartale 2022 r. W wyznaczonym terminie ww. odpady będą odbierane z wyznaczonych miejsc bezpośrednio przez uprawnioną firmę wyłonioną przez Gminę w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie odpady zostaną przetransportowane przez tą firmę do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania. W najbliższym czasie wszyscy rolnicy, którzy w lipcu ub. roku złożyli oświadczenia o posiadaniu odpadów rolniczych będą informowani o terminie i miejscu zbiórki.

Ferie z GCK

Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na twórcze Ferie Zimowe.

Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy.

Zapisy i szczegóły: 695-401-460

  • Program ferii

W lutym będą zwroty nadpłaconego podatku dla emerytów i rencistów

Emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4 920 zł do 12 800 zł będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę zdrowotną na  korzystniejszych zasadach. Wraz ze świadczeniem za luty niektórzy świadczeniobiorcy otrzymają zwrot nadpłaconego podatku za styczeń 2022 roku.

W piątek Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W tej sytuacji emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4 920 zł do 12 800 zł będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne na starych zasadach.

Oznacza to, że dla tej grupy świadczeniobiorców wprowadzenie Polskiego Ładu będzie neutralne. Nic nie stracą, a ich emerytury i renty nie będą pomniejszanie. Takich osób jest zaledwie 6 proc. w przypadku emerytów i niecałe 2 proc. w przypadku rencistów. Osoby, które już otrzymały wypłaty emerytury lub renty za styczeń, w lutym otrzymają wyrównanie.

Najwięcej kwotowo zyskają osoby ze świadczeniem brutto w okolicach 2500 zł miesięcznie. Taka osoba wykorzystuje w pełni kwotę wolną od podatku, a brak odliczenia składki zdrowotnej, nie jest przy tej kwocie świadczenia tak istotne. Emeryt z takim świadczeniem, przed zmianą przepisów otrzymywał na rękę 2088 zł. Dziś jego świadczenie na rękę wzrosło do 2275 zł, ponieważ nie zapłaci podatku 187 zł miesięcznie. Rocznie daje to kwotę 2244 zł.

Z kolei osoba z minimalną emeryturą lub rentą, czyli dzisiaj 1250,88 zł brutto, otrzymywała do niedawna na rękę 1067 zł. Dzięki zmianom wypłata wzrosła do 1138 zł. To więcej o 71 zł miesięcznie, a 864 zł rocznie. Podobnie jest w przypadku osób, które pobierają świadczenie w wysokości 3 tys. zł brutto. W ich portfelach będzie więcej o 148 zł miesięcznie, czyli 1776 zł rocznie.

Zgodnie z założeniami Polskiego ładu roczna kwota dochodu wolnego od podatku wzrośnie do 30 tys. zł. Wzrośnie też do 120 tys. zł pierwszy próg podatkowy. Kolejna zmiana dotyczy składki zdrowotnej – nie będzie pomniejszała zaliczki na podatek.

 

Marlena Nowicka

rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w okresie od 1 do 28 lutego 2022 r. posiadacz gospodarstwa rolnego może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu na 2022 rok. 

W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego należy złożyć do Wójta Gminy Gizałki wniosek, załączając faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 do 31 stycznia 2022 r. W przypadku posiadania bydła należy również załączyć zaświadczenie uzyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o ilości DJP bydła w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Wypłata środków nastąpi w  okresie od 1 do 29 kwietnia 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi 110 l oleju napędowego na 1 hektar użytków rolnych oraz 40,00 l oleju napędowego na 1 średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP). Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,00 zł na 1 l oleju napędowego.

We wniosku należy uwzględnić wszystkie posiadane użytki rolne.

Staż w urzędzie

Urząd Gminy Gizałki poszukuje osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy do podjęcia stażu w Urzędzie Gminy Gizałki na stanowisku pracownik biurowy oraz pracownik gospodarczy.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 lutego br. do godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Gizałki.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 62 74 11517.

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 roku będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gizałkach, ul. Kaliska 23, tel. 62 74 11 472.

Dodatek ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

* dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

- jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

- gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500  złotych miesięcznie na osobę,

- gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Uwaga: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

JAK  NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY?

Wnioski będzie można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 roku do 31 października 2022 roku,
  • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 roku do 31 października 2022 roku.

Prosimy o prawidłowe i uważne wypełnienie druku wniosku

Należy wpisać w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany w formularzu wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku braku adresu poczty elektronicznej – informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie do odbioru w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach, ul. Kaliska 23.

Pozostałe informacje

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 roku będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 roku. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 roku. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.

Dodatkowe informacje na stronie Ministerstwa Klilmatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

  • Plakat informacyjny